Přeskočit na obsah

Latyslav Fitness

Obchodní podmínky

Tomáš Látal
se sídlem: Dubčany 29,
78322
Dubčany,
Česká republika
Identifikační číslo: 11720786
evidován na živnostenském úřadu.

Prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese latyslavfitness.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese latyslavfitness.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivé služby. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.2 Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, kupní cenu, osobu kupujícího, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
2.4 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
3.1. Cenu za jednotlivé služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. ​3096901113/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení 3.3. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy a bude-li to kupující požadovat, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.3. Po uhrazení objednané služby bude služba kupujícímu doručena na jeho elektronickou adresu prodávajícím nejpozději do 7 pracovních dnů od okamžiku přijetí platby dle bodu 3.1. obchodních podmínek.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze po dodání služby mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. jídelníček a tréninkový plán na míru klienta)
4.2 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní svůj závazek dle bodu 3.3. obchodních podmínek, a to ani ve lhůtě 10 dnů od výzvy kupujícího zaslané prodávajícímu na adresu jeho elektronické pošty.
4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 5.2 Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 5.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde: https://latyslavfitness.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
11.1 Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.
11.2 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.3 Kontaktní údaje prodávajícího: latyslav.fitness@seznam.cz

V Dubčanech dne 7. 12. 2022